≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Pokyny pro autory

(aktualizováno od 27/02/2023)

K publikování v časopise Journal of Competitiveness jsou přijímány vědecké články zaměřené na definované oblasti.

K publikování jsou přijímány pouze vědecké články splňující tuto charakteristiku:

1)Vědecká stať vycházející z původního výzkumu, která obsahuje všechny části vědeckého článku (úvod, teoretická východiska, cíl a metodika, výsledky, diskuse, závěr).
2) Příspěvek je originální a nebyl dosud veřejně publikován.
3) K příspěvku má autor plné autorské právo včetně oprávnění s ním disponovat.

Tento fakt potvrdí autor podpisem Prohlášení (DOC). Prohlášení musí být podepsáno každým z autorů, každý autor podepisuje vlastní dokument. Nepřijímáme dokument, kde na jednom prohlášení budou podepsáni všichni autoři. Všechna prohlášení přiloží korespondující autor jako povinnou přílohu do redakčního systému OJS v průběhu odesílání článku.

Za originalitu, odbornou i formální správnost příspěvku zodpovídá autor.

Příspěvky v časopise Journal of Competitiveness jsou publikovány pouze v anglickém jazyce. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu MS Word - doc (alternativně docx, rtf) pouze prostřednictvím redakčního systému (OJS) . Úspěšné přijetí článku bude redakcí časopisu e-mailem potvrzeno.

Journal of Competitiveness vychází 4x ročně:
Číslo 1 vychází 31.března
Číslo 2 vychází 30.června
Číslo 3 vychází 30.září
Číslo 4 vychází 31.prosince


Časopis je finančně podporován Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Nicméně pro zajištění otevřeného přístupu "Open Access" všech článků pro čtenáře z celého světa je autorům účtován poplatek za publikaci (APC). Poplatek za publikaci je 450 EUR (bez DPH). Šéfredaktor časopisu může poplatek za publikaci svým rozhodnutím snížit.

Autor je povinen předložit certifikát o jazykové kontrole článku vydaný profesionálním renomovaným vydavatelstvím (doporučujeme Elsevier Author Service). Předložení certifikátu se vyžaduje až po akceptaci článku k publikaci (autor bude vyzván k jeho předložení). Autorský tým, jehož součástí je anglický rodilý mluvčí, může předložit čestné prohlášení o jazykové úrovni. Redakce si vyhrazuje právo provést jazykovou kontrolu a v případě nevyhovující kvality článek odmítnout.


Struktura příspěvku

Struktura příspěvku pro přijetí k publikování je závazná, a to v následující podobě:

 • název příspěvku
 • jméno autora a spoluautorů (bez titulů)
 • abstrakt (musí obsahovat cíl článku, použité metody a hlavní výsledky)
 • klíčová slova
 • klasifikace JEL
 • vlastní text příspěvku (musí odpovídat struktuře vědeckého článku: úvod, teoretická východiska, cíl a metody, výsledky, diskuse, závěr)
 • seznam literatury
 • kontaktní údaje o autorech (jméno vč. titulů, pracoviště, e-mail)


Šablona příspěvku ke stažení zde » (verze 2/2023).


POKYNY PRO PSANÍ PŘÍSPĚVKU

 • Příspěvek musí být dodán tak, aby mohl být uveřejněn v černobílé podobě. Je tedy nutné používat pouze černou barvu písma a všechny obrázky a tabulky musí být srozumitelné a dobře čitelné v jednobarevném provedení.
 • Vlastní text příspěvku je vhodné členit do kapitol. Nadpisy kapitol mohou mít maximálně dvě úrovně a číslují se (např.: 1 NÁZEV KAPITOLY, 1.1 Název podkapitoly).
 • Tabulky a obrázky je nutné řádně značit a číslovat a v textu na ně musí být odkazy. Závazné označení pro tabulku je: Tab. 1, a pro obrázek: Obr. 1. Za tímto označením musí následovat název tabulky či obrázku a zdroj, ze kterého autor data čerpal. Text příspěvku musí být koncipován tak, aby na jednu stránku nepřipadal větší počet obrázků nebo tabulek. Tabulky a obrázky umístěné na šířku stránky jsou nepřípustné.

  Obrázky a tabulky musí být dodány v dostatečné tiskové kvalitě. Obrázky a schémata je doporučené dodat zvlášť jako samostatné soubory (jpg, xls, doc, pdf, eps, ai). Za kvalitu odpovídá autor. (doporučené rozlišení 300dpi)
 • Rovnice a vzorce se označují číslem v kulaté závorce a pro jejich tvorbu je doporučeno používat Editor rovnic nebo vložit ve formátu jpg.
 • Seznam použité literatury musí být úplný a přesný. Na všechna díla, uvedená v seznamu použité literatury, musí být odkaz v textu.
 • Citace v textu a seznam použité literatury musí odpovídat citačnímu vzoru požívanému American Psychological Association (APA Style).

  Podrobnosti o tomto stylu jsou k dispozici: Citation Management of CORNELL UNIVERSITY LIBRARY. Je možné využít také generátoru citací Citation Machine™
 • Seznam použité literatury musí být zpracován v abecedním pořadí. V případě více zdrojů od jednoho autora (autorů) je nutné použít chronologické pořadí podle roku vydání.
 • Autoři jsou povinni doplnit reference v seznamu literatury o identifikační kód DOI(Digital Object Identifier), pokud je dané publikaci přiřazen. DOI je možné vyhledat na webu: Crossref free DOI lookup
 • Poznámky pod čarou nejsou přípustné.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení výše uvedených pokynů pro autory, bude příspěvek vyřazen editory časopisu z formálních důvodů a nebude dále hodnocen.


POSTUP RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Časopis Journal of Competitiveness důrazně dbá na to, aby editor, členové redakce autoři i recenzenti striktně dodržovali zásady vědecké a publikační etiky. Recenzní řízení je prováděno formou double blind review. Před předáním příspěvku do recenzního řízení jsou redakcí odstraněny jakékoli informace usnadňující identifikaci autorství příspěvku. Autor společně se zasláním příspěvku do redakce časopisu zároveň zašle i podepsané Prohlášení autora, čímž potvrzuje originalitu a původnost příspěvku. V případě více autorů jsou všichni autoři podepsáni na jednom listu.

Všechny články jsou zkontrolovány programem Crossref Similarity Check pro odhalení plagiátů. Redakce časopisu vyhotovuje příslušný protokol o každém článku, který byl doručen do redakce. V případě, že článek nesplní kritéria v této oblasti, je autor informován o důvodech odmítnutí článku. Pokud je příspěvek originální a není podezření na plagiátorství, je odeslán zodpovědnému editorovi (desk review), který posuzuje kvalitu článku především podle následujících kritérií:

 • odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel časopisu;
 • formální zpracování článku dle Pokynů pro autory (vč. dodržení struktury vědeckého článku);
 • úroveň stylistická a jazyková;
 • zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem.

Editor má právo vyřadit příspěvky, které nezapadají do edičního záměru časopisu a nesplňují výše uvedená kritéria. O svém rozhodnutí informuje autora prostřednictvím e-mailu.

Na základě pozitivního hodnocení zodpovědného redaktora postupuje příspěvek do recenzního řízení. V rámci recenzního řízení zodpovědný editor určí 2 nezávislé recenzenty (alespoň jeden je z jiné země než autor), kteří posuzují kvalitu zaslaného článku a předkládají návrh na další postup.

V rámci recenzního řízení jsou hodnocena především následující kritéria:

 • Je téma příspěvku v souladu se zaměřením časopisu?
 • Je téma příspěvku aktuální a pro odborné čtenáře zajímavé?
 • Odpovídá formulace názvu a abstraktu vlastnímu obsahu příspěvku?
 • Jsou cíle příspěvku vhodně stanoveny a jasně formulovány?
 • Jsou teoretická východiska příspěvku dostatečná a vhodně zpracovaná?
 • Jsou pro řešení problematiky použity vhodné vědecké metody?
 • Jsou hlavní výsledky a závěry příspěvku jasně formulovány?
 • Má příspěvek logickou strukturu, která odpovídá stanoveným cílům?
 • Obsahuje příspěvek odpovídající vyjádření vlastních kritických postojů a názorů autora na zpracovanou problematiku?
 • Jsou závěry a výsledky příspěvku přínosné a využitelné?
 • Je seznam použité literatury a informačních zdrojů dostatečný a aktuální?

 • Recenzní řízení trvá průměrně 3 měsíce.

  Příspěvky, které byly doporučeny v rámci recenzního řízení k publikování, jsou bez uvedení jména autora, afilace a poděkování (acknowledgement) zaslány redakční radě k definitivnímu schválení pro publikování v nejbližším vydání čísla časopisu Journal of Competitiveness.

  Konečné rozhodnutí o zařazení příspěvku do čísla časopisu Journal of Competitiveness si vyhrazuje redakční rada.

  Každý autor je informovaný o výsledku recenzního řízení prostřednictvím e-mailu a má právo se vyjádřit k obsahu vypracovaných recenzních posudků. V případě, že má autor k obsahu posudků výhrady, výkonný editor spolu se zodpovědným editorem prověří opodstatnění těchto výhrad a do 30 dní informace autora o výsledku tohoto jednání.

  Redakce časopisu a redakční rada si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout.

  Po vydání časopisu je každému kolektivu autorů doručen jeden výtisk tištěné verze časopisu. Tištěná verze časopisu je rozesílána pouze v rámci Evropské unie. Pokud autoři ze zemí mimo EU požadují tištěnou verzi, redakce ji odesílá na vyžádání.

  Autor prohlašuje, že autorská práva, která vydavateli poskytuje, mu patří bez jakéhokoliv omezení, že nemá závazky, které by bránily poskytnutí licence vydavateli. Autor poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít.


  Všechny články z Journal of Competitiveness mají „volnou dostupnost na veřejném internetu, což umožňuje všem uživatelům číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na úplné texty těchto článků, procházet je za účelem indexování, předávat je jako data do softwaru nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel bez finančních, právních nebo technických překážek, kromě těch, které jsou neoddělitelné od samotného získání přístupu k internetu." (Z definice otevřeného přístupu BOAI).


  Časopis nabízí přístup k obsahu v režimu otevřeného přístupu licence Creative Commons (CC BY 4.0).

  Journal of Competitiveness

    

  Copyright © 2009-2023 Tomas Bata University in Zlin.
  Search powered by Google™

  ISSN 1804-171X (Print); eISSN 1804-1728 (On-line)


  Creative Commons License
  The journal offers access to the contents in the open access system on the principles license Creative Commons (CC BY 4.0).