≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Pokyny pro autory

(aktualizováno od čísla 4/2018)

K publikování v časopise Journal of Competitiveness jsou přijímány vědecké články zaměřené na definované oblasti.

K publikování jsou přijímány pouze vědecké články splňující tuto charakteristiku:

1)Vědecká stať vycházející z původního výzkumu, která obsahuje všechny části vědeckého článku (úvod, teoretická východiska, cíl a metodika, výsledky, diskuse, závěr).
2) Příspěvek je originální a nebyl dosud veřejně publikován.
3) K příspěvku má autor plné autorské právo včetně oprávnění s ním disponovat.

Tento fakt potvrdí autor podpisem Prohlášení (ke stažení zde PDF, DOC). Prohlášení musí podepsat všichni autoři (na jednom listu). Prohlášení zašle na adresu redakce poštou případně naskenované e-mailem spolu s odesláním příspěvku k publikování.

Za originalitu, odbornou i formální správnost příspěvku zodpovídá autor.

Příspěvky v časopise Journal of Competitiveness jsou publikovány pouze v anglickém jazyce. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu MS Word - doc (alternativně docx, rtf) na adrese redakce@cjournal.cz. Úspěšné přijetí článku bude redakcí časopisu e-mailem potvrzeno.

Journal of Competitiveness vychází 4x ročně:
Číslo 1 vychází 31.března
Číslo 2 vychází 30.června
Číslo 3 vychází 30.září
Číslo 4 vychází 31.prosince


Poplatek za publikaci článku je 150 EUR. Šéfredaktor časopisu může poplatek za publikaci svým rozhodnutím snížit.


Struktura příspěvku

Struktura příspěvku pro přijetí k publikování je závazná, a to v následující podobě:

 • název příspěvku
 • jméno autora a spoluautorů (bez titulů)
 • abstrakt
 • klíčová slova
 • klasifikace JEL
 • vlastní text příspěvku (musí odpovídat struktuře vědeckého článku: úvod, teoretická východiska, cíl a metody, výsledky, diskuse, závěr)
 • seznam literatury
 • kontaktní údaje o autorech (jméno vč. titulů, pracoviště, e-mail)


Šablona příspěvku ke stažení zde » (verze 10/2018).


POKYNY PRO PSANÍ PŘÍSPĚVKU

 • Maximální rozsah příspěvku je 15 stran (formát A4).
 • Příspěvek musí být dodán tak, aby mohl být uveřejněn v černobílé podobě. Je tedy nutné používat pouze černou barvu písma a všechny obrázky a tabulky musí být srozumitelné a dobře čitelné v jednobarevném provedení.
 • Vlastní text příspěvku je vhodné členit do kapitol. Nadpisy kapitol mohou mít maximálně dvě úrovně a číslují se (např.: 1 NÁZEV KAPITOLY, 1.1 Název podkapitoly).
 • Tabulky a obrázky je nutné řádně značit a číslovat a v textu na ně musí být odkazy. Závazné označení pro tabulku je: Tab. 1, a pro obrázek: Obr. 1. Za tímto označením musí následovat název tabulky či obrázku a zdroj, ze kterého autor data čerpal. Text příspěvku musí být koncipován tak, aby na jednu stránku nepřipadal větší počet obrázků nebo tabulek. Tabulky a obrázky umístěné na šířku stránky jsou nepřípustné.

  Obrázky a tabulky musí být dodány v dostatečné tiskové kvalitě. Obrázky a schémata je doporučené dodat zvlášť jako samostatné soubory (jpg, xls, doc, pdf, eps, ai). Za kvalitu odpovídá autor. (doporučené rozlišení 300dpi)
 • Rovnice a vzorce se označují číslem v kulaté závorce a pro jejich tvorbu je doporučeno používat Editor rovnic nebo vložit ve formátu jpg.
 • Seznam použité literatury musí být úplný a přesný. Na všechna díla, uvedená v seznamu použité literatury, musí být odkaz v textu.
 • Citace v textu a seznam použité literatury musí odpovídat citačnímu vzoru požívanému American Psychological Association (APA Style).

  Podrobnosti o tomto stylu jsou k dispozici: www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa/. Je možné využít také generátoru citací Citation Machine™
 • Seznam použité literatury musí být zpracován v abecedním pořadí. V případě více zdrojů od jednoho autora (autorů) je nutné použít chronologické pořadí podle roku vydání.
 • Autoři jsou povinni doplnit reference v seznamu literatury o identifikační kód DOI(Digital Object Identifier), pokud je dané publikaci přiřazen. DOI je možné vyhledat zde: http://www.crossref.org/guestquery/
 • Poznámky pod čarou nejsou přípustné.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení výše uvedených pokynů pro autory, bude příspěvek vyřazen editory časopisu z formálních důvodů a nebude dále hodnocen.


POSTUP RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

V první fázi je příspěvek hodnocen editorem časopisu (desk review). Hodnoceno je především splnění následujících kritérií:

 • odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel časopisu;
 • formální zpracování článku dle Pokynů pro autory (vč. dodržení struktury vědeckého článku);
 • úroveň stylistická a jazyková;
 • zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem.

Editor má právo vyřadit příspěvky, které nezapadají do edičního záměru časopisu a nesplňují výše uvedená kritéria. O svém rozhodnutí informuje autora prostřednictvím e-mailu. Na základě pozitivního hodnocení editora postupuje příspěvek do recenzního řízení. V rámci recenzního řízení minimálně dva recenzenti posuzují kvalitu zaslaného článku a předkládají návrh na další postup.

Hodnocena jsou především následující kritéria:

 • Je téma příspěvku v souladu se zaměřením časopisu?
 • Je téma příspěvku aktuální a pro odborné čtenáře zajímavé?
 • Odpovídá formulace názvu a abstraktu vlastnímu obsahu příspěvku?
 • Jsou cíle příspěvku vhodně stanoveny a jasně formulovány?
 • Jsou teoretická východiska příspěvku dostatečná a vhodně zpracovaná?
 • Jsou pro řešení problematiky použity vhodné vědecké metody?
 • Jsou hlavní výsledky a závěry příspěvku jasně formulovány?
 • Má příspěvek logickou strukturu, která odpovídá stanoveným cílům?
 • Obsahuje příspěvek odpovídající vyjádření vlastních kritických postojů a názorů autora na zpracovanou problematiku?
 • Jsou závěry a výsledky příspěvku přínosné a využitelné?
 • Je seznam použité literatury a informačních zdrojů dostatečný a aktuální?

O obsahu a výsledku recenzního řízení uvědomí redakce autora e-mailem.

O otištění příspěvku rozhoduje redakční rada časopisu. Uveřejnění příspěvku musí být doporučeno nejméně dvěma nezávislými recenzenty.

Po vydání časopisu je každému autorovi doručen jeden výtisk tištěné verze časopisu.

Redakce a redakční rada časopisu si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout.

Autor prohlašuje, že autorská práva, která vydavateli poskytuje, mu patří bez jakéhokoliv omezení, že nemá závazky, které by bránily poskytnutí licence vydavateli. Autor poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít.

Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | RSS feed | LinkedIn | Facebook

Copyright © 2009-2018 Journal of Competitiveness; Tomas Bata University in Zlin. All rights reserved.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.