≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Partneři

  • University of Szczecin, Fakulta ekonomiky a managementu, Polsko
  • Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Slovenská republika
  • Ton Duc Thang University, Vietnam
  • Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, Bratislava, Slovenská republika
  • Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Praha, Česká republika
  • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Česká republika
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Slovenská republika
  • Széchenyi István University, Kautz Gyula Ekonomická fakulta, Maďarsko
  • Obuda University Budapest, Keleti Faculty of Business and Management, Maďarsko

Univerzita Szczecin, Fakulta ekonomiky a managementu
Univerzita Szczecin je největší vysoká škola v severo-západním Polsku. Byla založena 1. září 1985 sloučením tří vzdělávacích institucí – obchodní akademie, Fakulty strojní a ekonomiky Technické Univerzity a Vyšší odborné školy pedagogiky. Univerzita se může pyšnit plnou akademickou autonomií; její fakulty mají právo udělovat tituly bakalář, magister, doktor a docent. Univerzita Szczecin zaměstnává přes 1,100 akademických pracovníků a vzdělává 20 tisíc studentů. Fakulta ekonomiky a managementu (FEM) Univerzity Szczecin má dobrou tradici v oblasti ekonomiky, financí a managementu. Její akademický personál tvoří vysoce kvalifikovaní specialisté, kteří provádí akademický výzkum na vysoké úrovni a poskytují výhodu svých znalostí a zkušeností nejen svým studentům, ale také celému regionu. Personál akademiků a vědců zahrnuje 200 osob, z nichž 40 jsou profesoři. Jedno z aktiv FEM je její knihovna – nejstarší a největší ekonomická knihovna Univerzity Szczecin a jedna z nejmodernějších knihoven v regionu a v zemi. FEM poskytuje studijní programy jak v polštině, tak v angličtině a také speciální kurz v polštině a němčině. Oblasti studia: Ekonomika, Finance a účetnictví, Informační technologie a Ekonometrie a Management. FEM spolupracuje s Fakultou managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati v oblasti vědy a výzkumu v rámci mezinárodních projektů, např. v rámci Višegrádskeho fondu, projekt FaME/2013/MSPRISK: Aktuální trendy v oblasti podnikatelských rizik malých a středních firem ve vybraných krajích ČR a SR a další projekty. Významnou oblastí spolupráce je spolupráce při přípravě mezinárodních vědeckých konferencí a společná publikační činnost. V rámci mezinárodní spolupráce byly publikované víceré vědecké studie pracovníků FEM a FaME na Scopus a Web of Science. FEM spolupracuje s FaME při vydávaní časopisu Journal of Competitiveness.


Prešovská univerzita, Fakulta managementu
Fakulta managementu (FM) Prešovskej univerzity v Prešove poskytuje univerzitní vzdělání nejen v oblasti managementu, environmentálního managementu, ale i v oblasti turismu, hoteliérství a lázeňství. Na základě akreditace má fakulta práva vykonávat bakalářské studium, magisterské studium, doktorské rigorózní řízení, habilitační řízení a profesorské jmenovací řízení. Management Fakulty manažmentu PU v Prešove klade velký důraz na vědecký výzkum. Pracovníci fakulty doposud úspěšně vyřešili 35 výzkumných projektů, z toho 21 výzkumných grantů z externích grantových agentur a z nich 7 mezinárodních projektů. V současnosti pracovníci řeší 8 výzkumných grantů v rámci externích grantových agentur, z toho jsou 4 mezinárodní projekty. FM spolupracuje s FaME v oblasti vědy, výzkumu a publikační činnosti. V minulosti se obě fakulty podíleli na realizaci mezinárodní vědecké konference Finance a výkonnost firem ve vědě, vzdělávání a praxi, kterou pravidelně organizuje Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, pracovníci FM publikují svoje vědecké výstupy v Journal of Competitiveness. Pracovníci obou fakult spolupracují v oblasti vědy, výzkumu a publikační činnosti. V minulosti připravili vícero publikačních výstupů, které byly uveřejněné v databázi Scopus a Web of Science. FM je publikačním partnerem pro časopis Journal of Competitiveness.


Ton Duc Thang University
Ton Duc Thang Univerzity (TDTU), mladá a začínající univerzita v pulsujícím Ho Chi Minh City, vietnamském ekonomickém a vzdělávacím centru, se hrdě zavazuje k lidskému rozvoji Vietnamu a udržitelnému růstu do 21. století. TDTU byla založena v roce 1997, postupně se vyvinula do jedné z největších a nejrychleji rostoucích univerzit ve Vietnamu. Posláním Fakulty financí a bankovnictví je zabývat se významnou orientací studia podmínek tržní ekonomiky. Studijní program poskytuje znalosti z problematiky finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, národních a místních rozpočtů a veřejných financí. Studijní program je v základních znalostech doplněn o základní znalosti účetnictví, analýzy finančních výkazů a finančního řízení. Fakulta financí a bankovnictví (FFB) se vyznačuje následujícími přednostmi. Výukové programy jsou neustále aktualizovány a inovovány, aby splňovaly požadavky společnosti. Fakulta udržuje úzké vztahy s tuzemskými bankami, podniky, účetními - auditorskými firmami a prestižními vzdělávacími partnery ve světě. Fakulta nabízí moderní simulační místnosti s nejmodernějším zařízením a studijní program v praxi. TDTU a FaME intenzivně spolupracují v širokém spektru činností na základě vícero mezinárodních dohod. Významnou součástí společných aktivit je vědecko-výzkumná spolupráce obou institucí. TDTU a FaME společně organizují kromě jiného mezinárodní vědeckou konferenci: International Conference on Finance and Economics. Naši partneři z Vietnamu pravidelně publikují výsledky svého vědeckého výzkumu v rámci konference Finance a výkonnost firem ve vědě, vzdělávání a praxi, kterou pravidelně organizuje Fakulta managementu a ekonomiky. TDTU je publikačním partnerem časopisu Journal of Competitiveness.


Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
Panevropská vysoká (ďalej len “PEVŠ”) je soukromou vysokou školou, se sídlem v Bratislavě, hlavním městě Slovenské republiky. Od svého založení v roce 2004 působí PEVŠ jako vysoká škola s reputací nejdynamičtěji se rozvíjející institucí vysokoškolského vzdělávání v regionu střední Evropy, s ambicí stát se výjimečným centrem moderního vzdělávání a výzkumu. V současnosti PEVŠ nabízí vysokoškolské vzdělávání na 5 fakultách – Fakultě práva, Fakultě ekonomie a podnikání, Fakultě masmédií, Fakultě informatiky a Fakultě psychologie. Jako vůbec jediná soukromá VŠ na Slovensku má PEVŠ přiznané práva doktorandského stupně studia (PhD.), je oprávněná uskutečňovat rigorózní řízení, stejně jako i habilitační řízení a jmenovací řízení profesorů. Zapojení se do programu ERASMUS vytvořilo pro PEVŠ předpoklady vytvořit si pozici uznávaného partnera pro mezinárodní spolupráci v řadě bilaterálních a multilaterálních projektů. Osobitá pozornost mezinárodní spolupráce je věnovaná spolupráci s univerzitami v sousedních krajinách, regionu západního Balkánu, krajinách bývalého Sovětského svazu, jako i v jihovýchodní a východní Asii. PEVŠ v současnosti spolupracuje s více než 60 partnerskými univerzitami v krajinách Evropské unie a dalšími 24 partnerskými insitucemi mimo Evropy. Fakulta ekonomie a podnikání byla v pořadí druhou z fakult při vzniku PEVŠ a svoje brány prvním studentům otevřela v akademickém roce 2005/2006. Hlavním záměrem profilu fakulty je vychovávat mladé ekonomy, kteří budou připraveni na úspěšné mezinárodní působení. Prakticky zaměřené studium, vědecky prokázané domácí i zahraniční znalosti současných ekonomických souvislostí, dávající svým studentům komplexní ekonomické uvažování jsou měřítkem úspěchu Fakulty ekonomie a podnikání. Studium se uskutečňuje na všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání – bakalářském, inženýrském, jako i doktorandském. FEP a FaME dlouhodobě spolupracují v oblasti vědy, výzkumu a pedagogiky. Pracovníci z těchto fakult společně řešili mnohé mezinárodní vědecké projekty, spolupracují v oblasti přípravy absolventů doktorandských studijních programů, vědecko-výzkumné činnosti, mezinárodní výměně pedagogů a mají bohatou společnou publikační činnost. Vědecké výstupy publikovali v renomovaných vědeckých databázích jako jsou Scopus a Web of Science. FEP se podílí na vydávání časopisu Journal of Competitiveness v pozici publikačního partnera.


Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vznikla spojením renomovaných vysokých škol s dlouholetou tradicí - VŠP Ostrava a VŠMIEP Praha. Díky strategickému spojení nabízí Vysoká škola podnikání a práva unikátní kombinaci oborů v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. Všechny nabízené studijní obory jsou unikátním způsobem kombinovány pro aktuální potřeby současného konkurenčního trhu. Za silnou stránku školy považujeme vstřícné, příjemné prostředí s tvůrčí atmosférou zaměřené na kvalitu vzdělávání a uplatnitelnost absolventů. VŠPP dlouhodobě spolupracuje s FaME v různých oblastech, jako jsou pedagogický proces, vědecké aktivity v oblasti doktorandského studia a v oblasti publikačních aktivit. Akademičtí pracovníci z těchto fakult v minulosti spolupracovali na vícerých mezinárodních vědeckých projektech a připravili celou řadu kvalitních publikačních výstupů, které byly uveřejněné v databázi Scopus a Web of Science. VŠPP se podílí na vydávání časopisu Journal of Competitiveness.


Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola obchodní v Praze je soukromá vysoká škola neuniversitního typu s akreditovaným studijním programem Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Za 16 let své existence si vybudovala pověst prestižní vysoké školy a v současné době ji navštěvuje více než 3 000 studentů. VŠO nabízí bakalářské a magisterské obory v prezenční i kombinované formě. Bakalářský titul lze získat z oborů Cestovní ruch, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Letový provoz a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu. Na magisterském stupni je možné studovat Management cestovního ruchu nebo Management leteckých podniků. Cílem VŠO je především výborné uplatnění absolventů na trhu práce. Studenti proto získávají cenné zkušenosti již během studia, a to jak prostřednictvím prakticky zaměřených seminárních a diplomových prací, tak díky povinné stáži či účasti v oborových soutěžích. Škola mimo jiné spolupracuje s Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací hotelů a restaurací ČR, Asociací průvodců ČR, Asociací leteckých provozovatelů ČR či se Svazem českého leteckého průmyslu. VŠO je členem významných mezinárodních organizací působících v oblasti cestovního ruchu a letecké dopravy, je také partnerem řady evropských univerzit a jediným přidruženým členem Světové organizace cestovního ruchu UNWTO v České republice.
VŠO spolupracuje s FaME v oblasti vědy a výzkumu. Podílí se na mezinárodních vědeckých konferencích, které organizuje FaME a je spoluorganizátorem vědecké konference Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2016). Akademičtí pracovníci z těchto fakult spolupracují na přípravě vícerých mezinárodních vědeckých projektů a připravují celou řadu kvalitních publikačních výstupů. VŠO se podílí na vydávání časopisu Journal of Competitiveness.


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta sociálně-ekonomických vztahů (FSEV) vznikla v roce 1997 rozhodnutím Národní rady Slovenské republiky. Rozhodnutí zřídit novou fakultu orientovanou na sociální a ekonomické aspekty hospodářského a společenského rozvoje souviselo s potřebami rozvoje Trenčínského regionu a bylo v souladu se světovými trendy ve vývoji sociálních a ekonomických věd na přelomu tisíciletí. FSEV připravuje odborníky v oblasti personálního managementu, řízení lidských zdrojů, ekonomiky a managementu veřejné správy v akreditovaných studijních oborech prvního a druhého stupně vysokoškolského studia. FSEV dlouhodobě spolupracuje s FaME v oblasti vědy, výzkumu a publikační činnosti. V minulosti se obě fakulty podílely na realizaci mezinárodní vědecké konference Finance a výkonnost firem ve vědě, vzdělávání a praxi, kterou pravidelně organizuje Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovníci FaME se pravidelně zúčastňují mezinárodních vědeckých konferencí, které organizuje FSEV. Významná je i oblast spolupráce při vypracování mezinárodních vědeckých projektů. Pracovníci obou fakult v minulosti participovali na přípravě projektů Višegrádského fondu a dalších mezinárodních vědeckých projektů. Pracovníci FSEV dlouhodobě a pravidelně publikují svoje vědecké výstupy v Journal of Competitiveness. Pracovníci obou fakult spolupracují i v oblasti publikační činnosti. V minulosti připravili vícero publikačních výstupů, které byly uveřejněné v databázi Scopus a Web of Science. FSEV je publikačním partnerem pro časopis Journal of Competitiveness.


Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics
Podoba před založením Széchenyi István Univerzity jako univerzity ekonomického vzdělávání začala v roce 1990, následně byl v roce 1992 představen bakalářský studijní program. Ekonomický vzdělávací kurz byl pod vedením Institutu ekonomiky, který byl založen v roce 1991. Později v roce 1993 se stal Fakultou ekonomiky. Od 1. září 1998 ministr školství se souhlasemi Akreditační komise a vědecké rady vysokého školství povolil spuštění magisterského programu v oboru ekonomika. Od podzimu 2001 bylo studentům v denním studium umožněno studovat pět let, což je deseti semestrální program. Čtyřletý vzdělávací kurz Mezinárodní vztahy byl zahájen v roce 1999, zatímco sedmi semestrální vzdělávací kurz Mezinárodní komunikace začal v roce 2002. Všechny typy kurzů jsou nyní nabízeny v bakalářském programu až do úrovně magisterského a v distančních kurzech, specializovaných na další vzdělávání a v současné době v e-learning distančním vzdělávání. Dne 1. ledna 2002 získala Széchenyi István College titul univerzity. Při této příležitosti byly vytvořeny dvě fakulty – Fakulta technických věd a Fakulta práva a ekonomiky. V roce 2004 byla zahájena multidisciplinární doktorská škola sociálních věd, nabízející studium ekonomiky, práva, regionalismu a Společnost pro integraci střední Evropy. Čtyři nové bakalářské kurzy začaly v roce 2006. Jedná se o Správu a řízení podniku a (v prezenčním a distančním vzdělávání), Obchod a marketing, Management veřejné správy a Mezinárodní studia. Pokud jde o poslední tři, jsou tyto nabízeny v prezenční i korespondenční formě. V roce 2008 zahájila Fakulta tři magisterské kurzy, a to Regionální a environmentální ekonomická studia, Mezinárodní ekonomika a Podniková studia a Marketing a jeden v roce 2009, a to Řízení organizace. Všechny z nich jsou k dispozici v prezenční i distanční formě. Od září 2009 je kurz Marketing nabízen také v angličtině. Evropský kreditní systém byl zaveden a je používán ve všech bakalářských a magisterských kurzech od roku 2009. Od 1. ledna 2008 operuje Fakulta práva a ekonomiky jako dvě oddělené fakulty. Kautz Gyula Ekonomická fakulta, která je zodpovědná za vzdělání v oboru ekonomika, se skládá z šesti ústavů: Ústav marketingu a managementu, Ústav mezinárodní komunikace, Ústav mezinárodních studií, Ústav regionálních studií a veřejné politiky a Centra cizích jazyků. Széchenyi István Univerzity se v roce 1998 zapojila do programu ERASMUS. V roce 2001 poprvé přijala studenty ze zahraničí. Fakulta se účastní programu šestého rámcového programu Evropské unie nazvaného „Firemní kultura a regionální zakotvení“ (CURE) a je členem mezinárodní organizace nazvané „Síť mezinárodních obchodních škol“ (NIBS). Fakulta se zabývá převážně aplikovaným ekonomickým výzkumem. Je zapojena do intenzivní spolupráce s mezinárodními společnostmi v Győr a jeho okolí a také s národními malými a středními podniky. FaME a Kautz Gyula Faculty of Economics, Széchenyi István University spolupracují v oblasti vědy a výzkumu a Fakulta také spolupracuje jako publikační partner Journal of Competitiveness.


Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
Budapest Tech (předchůdce Óbuda Unviersity) byl založen v roce 2000 sloučením tří technických vysokých škol. V návaznosti na téměř 130ti letou tradici svých předků Óbuda Uniersity v těchto dnech zodpovídá za vzdělávání celkem 13 000 studentů v Budapešti a Stoličném Bělehradě. Před založením Budapest Tech byly ekonomické a sociální vědy vyučovány v rámci nezávisle spravované organizační jednotky Fakulty podnikatelské v Keleti, jednotlivými instituty - Institut ekonomiky a sociálních věd, Institut podnikového managementu a Institut managementu a organizace. Podnikatelská fakulta Keleti nabízí kurzy podle Boloňského systému: Technický management (BSc), Podniková ekonomika a management (BA), Obchod a marketing (BA), Rozvoj podnikání (MSc), Učitel strojírenství (strojírenský manažer) (MA). Kurzy jsou přizpůsobovány požadavkům trhu práce. Celoživotní vzdělávání je jedním z našich základních principů zahrnující jak získávání aktuálních znalostí, nových dovedností a schopností, tak také odborných kompetencí. Podnikatelská fakulta Keleti má takovou organizační kulturu, kde je podporován základní i aplikovaný výzkum. Mezinárodně úznávané výzkumné programy fakulty jsou podporovány jak Maďarským vědecko-výzkumným fondem (OTKA), tak Evropskou unií. Naše výsledky jsou prezentovány v národních a mezinárodních publikacích a také na mezinárodních konferencích a vědeckých workshopech. Naši kolegové vytváří také celostátně uznávané učebnice. Každý rok organizujeme dvě mezinárodní konference: MEB (Management, podnikání a benchmarking) v dubnu a FIKUSZ (Symposium pro mladé vědce) v listopadu. Od roku 2008 je sborník z naší konference a naše publikace indexovány v RePEc.org (Research Papers in Economics).

Journal of Competitiveness

  

Copyright © 2009-2022 Tomas Bata University in Zlin.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print); eISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
The journal offers access to the contents in the open access system on the principles license Creative Commons (CC BY 4.0).