Hledej:
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Poslání časopisu

Vědecký časopis Journal of Competitiveness vydávaný Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně nabízí výsledky základního i aplikovaného ekonomického výzkumu domácích i zahraničních autorů v anglickém jazyce. Jak je z názvu patrné, časopis je zaměřen na oblast konkurenceschopnosti jednotlivých podniků, seskupení podniků, regionů či národních ekonomik z nejrůznějších úhlů pohledu. Problematika konkurenceschopnosti je tématem, které jde napříč jednotlivými větvemi ekonomické teorie i praxe. Přivítáme tedy články zaměřené na mikroekonomii, management, marketing, personalistiku, finanční řízení, národohospodářskou a regionální problematiku nebo jiná ekonomická témata související s konkurenceschopností.

Časopis vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě. Příspěvky v časopise jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. K publikování jsou přijímány pouze vědecké články tj. vědecké nebo přehledové statě. Jiné typy statí (jako jsou např. články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny) časopis nepublikuje.

Časopis Journal of Competitiveness patří mezi tzv. Open Access Journals. „Open Access“ je definován jako trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (zejména pak plným textům) pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování.

Časopis Journal of Competitiveness je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice
(po aktualizaci roku 2010).

Journal of Competitiveness uzavřel licenční smlouvu se společností EBSCO Publishing, která zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází plnotextových časopisů, magazínů a dalších zdrojů. Plné znění příspěvků zveřejněných v Journal of Competitiveness je možné nalézt v nové verzi databáze Academic Search Complete. Časopis je uveden v seznamu vědeckých časopisů databáze ERIH PLUS.

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)

Redakční rada

Předseda redakční rady:
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Členové redakční rady:
Bruce Dehning, Ph.D. - Chapman University, California, USA
prof. Ari Ginsberg, Ph.D., MBA – New York University, USA
prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA – Univerzita Hradec Králové
prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Milan Zelený, Ph.D., M.S. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fordham University at Lincoln Center, New York, USA
prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., Praha


|      | |       | |      |   


   |      |  
Tato publikace je indexována v CrossRef.


Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | Vydavatel | RSS feed

Copyright © 2009-2014 Journal of Competitiveness; HodaDesign. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.
ISSN 1804-1728

Search powered by Google™