≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Poslání časopisu Journal of Competitiveness

Vědecký časopis Journal of Competitiveness vydávaný Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně nabízí výsledky základního i aplikovaného ekonomického výzkumu domácích i zahraničních autorů v anglickém jazyce.

Journal of Competitiveness se zaměřuje na publikování původních vědeckých článků z oblasti všeobecných ekonomických věd, podnikové ekonomiky, managementu, financí, marketingu a veřejných politik. Cílem časopisu je uveřejňovat inspirativní a kvalitní výsledky teoretického a empirického výzkumu s důrazem na zkoumání významných faktorů růstu konkurenční schopnosti nejvýznamnějších ekonomických subjektů, kterými jsou podniky, regionální seskupení, národní ekonomiky, případně integrační celky. Ambicí časopisu je podporovat vědecko-výzkumné aktivity vědeckých pracovníků z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska ale i dalších států. Časopis nabízí možnost publikovat vědecky hodnotné články, které budou zaměřené na oblast:

 • makroekonomické a mikroekonomické teorie v kontextu rozvoje konkurenční schopnosti
 • managementu podnikové sféry
 • mezinárodního podnikání a podnikatelských rizik
 • podnikání malých a středních podniků
 • strategického a finančního řízení firem a jejich výkonnosti
 • finančních trhů a bankovnictví v kontextu řízení finančního a úvěrového rizika firem
 • finančního a manažerského účetnictví a controllingu
 • business intelligence, řízení podnikových procesů a podnikových informačních systémů
 • marketing managementu
 • řízení lidských zdrojů a personálního managementu
 • národohospodářské a regionální politiky se zaměřením na možnosti růstu jejich konkurenceschopnosti
 • kohezní politiky EU, regionálních disparit, financování regionální politiky
 • jiná ekonomická témata, která souvisí s problematikou konkurenceschopnosti a konkurence

Časopis vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě. Příspěvky v časopise jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. K publikování jsou přijímány pouze vědecké články tj. vědecké nebo přehledové statě. Jiné typy statí (jako jsou např. články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny) časopis nepublikuje.

Časopis Journal of Competitiveness patří mezi tzv. Open Access Journals. „Open Access“ je definován jako trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (zejména pak plným textům) pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování.

Časopis Journal of Competitiveness je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2015).
Journal of Competitiveness uzavřel licenční smlouvu se společností EBSCO Publishing, která zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází plnotextových časopisů, magazínů a dalších zdrojů. Plné znění příspěvků zveřejněných v Journal of Competitiveness je možné nalézt v nové verzi databáze Academic Search Complete. Časopis je uveden v seznamu vědeckých časopisů databáze ERIH PLUS.

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)

PARTNEŘI:

Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | RSS feed | LinkedIn | Facebook

Copyright © 2009-2018 Journal of Competitiveness; Tomas Bata University in Zlin. All rights reserved.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.